DiReKt EXPO 2019

Digitális Reform a Kormányhivatalban
Kecskemét, 2019. október 2.

Regisztrálok

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a rendezvény résztvevői (Érintettek) számára a rendezvény szervezőjének, mint Adatkezelőnek személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatát, adatkezelési tevékenységét, azzal kapcsolatos kötelezettségeit, valamint pontos és átlátható információt nyújtson az Érintettek számára az általa kezelt személyes adataikkal kapcsolatos jogaik gyakorlásáról.

Az Adatkezelő személye

A rendezvény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban adatkezelő a Miniszterelnökség.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések esetében elérhetőség: me-khekozig@me.gov.hu

Az adatkezelés módja

Adatkezelő a személyes adatokat minden esetben célhoz kötötten, az egyes tevékenységek esetében megjelölt jogalap szerint kezeli. Az adatkezelés során az egyik jogalap megszűnése csak abban az esetben jelenti az adatkezelés befejezését, ha az adott adatra vonatkozó egyéb jogalap azt nem teszi indokolttá. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot, az érintettekre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik féllel csak törvényben meghatározott esetekben, vagy az érintett kifejezett hozzájárulása alapján közöl.

Regisztráció során megadott adatok

Az adatkezelés célja, alapja

Adatkezelő, az érintettek személyes adatait azok önkéntes hozzájárulásuk alapján, az általa szervezett rendezvény sikeres és biztonságos előkészítése és lebonyolítása érkelében gyűjti és használja fel. Az adatkezelés az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő az Érintettek regisztráció során megadott adatait kezeli.

Kezelt adat Felhasználás módja
Név, szervezet, beosztás

Kapcsolattartás, a résztvevőkkel kapcsolatban vezetett nyilvántartás, beléptetési folyamat. Ezek az adatok megjelennek a részvevők számára átadott kitűzőn (badge).

E-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás
A rendezvény előadásaival kapcsolatos érdeklődési körök. A rendezvény előkészítése és lebonyolítása, további rendezvények szervezése és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás.

Adatok kezelésének ideje

A rendezvényen való részvétel feltétele az Érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. A rendezvény befejeztével az Adatkezelő az általa kezelt adatokat a rendezvényre vonatkozó információk megosztására, valamint további rendezvények szervezésével kapcsolatos tájékoztatásra használja, az Érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig.

A Rendezvény során készített fényképek, hang- és videofelvételek

Az adatkezelés célja

A rendezvényen az Adatkezelő fénykép, hang- és videofelvételeket készít. A felvételek célja a rendezvény megörökítése, az Adatkezelő tevékenységének bemutatása, a felvételek archiválása, hasonló rendezvények népszerűsítése, marketing és PR tevékenység támogatása.

Az adatkezelés alapja

A felvételek készítéséhez a regisztráció során az Érintettek hozzájárulásukat adják. [GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése]

Az adatkezelés módja

A felvételeket az Adatkezelő közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatja. Az Adatkezelő az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása hiányában nem készít kifejezetten csak az Érintettről felvételt (egyéni ábrázolás), azonban a rendezvény résztvevői adott esetben megjelenhetnek a felvételeken.

Törlési, tiltakozási lehetőség

Az Érintettek, a felvételek törlését kérhetik közvetlenül a rendezvényen felvételt készítő munkatárstól (megjelölve a konkrét képfelvételt, amin szerepel a résztvevő), vagy a rendezvényt követően a következő email címen: me-khekozig@me.gov.hu.

A kezelt adatok köre

Résztvevők képmása (fénykép, mozgókép, videó) és hang.

Az adatkezelés időtartama

A Rendezvényen készült felvételeket archívumban 25 évig, vagy az Érintett tiltakozási vagy törlési (ideértve az egyéniesített felvételek tekintetében a hozzájárulás visszavonási) igényéig tároljuk.

Az adatok megismerésére jogosultak:

A Rendezvényen készült Felvételeket letölthető formátumban elérhetővé tesszük a rendezvény bárki számára elérhető weboldalán. Jövőbeli rendezvények reklámozása céljából kizárólag tömegfelvételeket használunk.

Technikai célból kezelt adatok

A rendezvény weboldalának használata, valamint a regisztrációs folyamat során a rendszer, a regisztráció során megadottakon túl, technikai adatokat tárol az Érintett böngészőjében és a weboldal működését biztosító szervereken.

Az Érintett böngészőjében tárolt adatok

A rendezvény weboldala, az oldal használhatósága érdekében, „cookie”-k formájában adatokat tárol és ér el az Érintettek böngészőjében. Ezek az adatok nem tartalmaznak közvetlenül személyes adatot, de azonosítják az oldalt ismételten látogató felhasználót, valamint lehetőséget adnak a látogató hozzárendeléséhez a korábbi regisztrációkor megadott, az Adatkezelő rendszerében tárolt személyes adataihoz. A „cookie”-k, az oldal használata és a regisztráció során szükségesek, de ezután a böngészőből törölhetők.

Az Adatkezelő rendszerében tárolt adatok

A weboldalt biztosító informatikai rendszer biztonsági okokból naplózza az egyes látogatásokat, melynek során tárolja a látogató IP címét, a meglátogatott oldalakat és a látogatás időpontját. A naplóállományokat az Adatkezelő 30 napig megőrzi. Ezek az adatok abban az esetben is tárolásra kerülnek, ha az oldal látogatása regisztráció nélkül zárul. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő rendszereinek biztonságos üzemeltetéséhez fűződő jogos érdek.

Az érintettek jogai és azok érvényesítése

Tájékoztatáshoz való jog

Az adatok tulajdonosa minden adatkezelés tekintetében jogosult arra, hogy tömören, átlátható, érthető módon és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapjon adatkezelési tevékenységünkről. E tájékoztatáshoz való jog érvényesülését az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató útján teljesíti.

Hozzáférés joga

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt valamennyi vele kapcsolatosan kezelt adatról. A kért tájékoztatás előtt kötelesek vagyunk ellenőrizni igénylő személyazonosságát. A tájékoztatási igényt az me-khekozig@me.gov.hu címen lehet jelezni.

Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíteni bármely kezelt adatot, amennyiben az a ténylegestől eltér.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat eredetileg gyűjtötte.
  • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja.
  • A kezelt adatok jogellenesen kerültek kezelésre.
  • A személyes adatokat a Vállalkozásunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

Tiltakozása (kérelme) esetén személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztételi jog

Az érintetteknek bármely sérelmes adatkezelés esetén joga van panasz benyújtására.

Amennyiben panasza van, szeretnénk segíteni a probléma megoldásában, így kérjük, elsősorban forduljon hozzánk panaszával az me-khekozig@me.gov.hu címen.

A fenti lehetőségen túl minden érintettnek jogában áll a személyes adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

Telefonszám: +36 1 3911 400

E-mail: peterfalvi.attila@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu

Adatbiztonsági rendelkezések

Adatkezelő fizikai, logikai és adminisztratív kontroll útján garantálja a kezelt személyes adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását. Ennek során személyes adatokat adathordozó függvényében zárható iratszekrényben, vagy megfelelő jogosultságkezeléssel védett, biztonságos környezetben üzemeltetett informatikai rendszerben tároljuk. Az adatfeldolgozásra továbbított adatok esetében a papír adathordozó rögzített adatokat zárt postai küldeményben, elektronikus formában tárolt adatok esetében titkosított elektronikus levélben továbbítjuk.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat szükség esetén módosítsa, a módosítást követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tájékoztató haladéktalanul közöljük az érintettekkel.